První údaje o zdravotnickém zařízení v Sušici jsou z počátku 50. let 14. století, kdy český král Karel IV. udělil svolení, aby ve městě byl založen špitál křižovníků s červenou hvězdou. S ohledem na pozdější události ale zřízen nebyl, protože za působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic bylo zažádáno o zřízení špitálu přímo městem a v roce 1372 byl již jako existující písemně zafixován. Špitál byl založen s kaplí ke cti sv. Alžběty a jeho existenci hmotně zajistilo několik sušických měšťanů.
Další konkrétnější zprávy o špitále pocházejí až z počátku 17.století. Byl tehdy zřizován na náklady města a bylo v něm dotováno celkem šest míst (v ideálním případě pro tři muže a tři ženy). Nacházel se v domě čp. 17/III na Hořejším Předměstí v místech dnešního objektu firmy Šumavaplan (čp. 98/III).

Původní nemocnice
Druhá nemocnice

Rozvoj průmyslu i nárůst obyvatelstva v Sušici na sklonku 19. století kladl vyšší nároky na zdravotnické a nemocniční služby. Dosavadní špitál byl naprosto nedostačující a nevyhovující. Po několika neuskutečněných projektech proto město roku 1880 zřídilo nemocnici v tzv. Salónu, ale z tohoto objektu se vinou nejrůznějších komplikací ještě poté několikrát stěhovala. Špitál se po pozbytí své nemocniční funkce proměnil na chudobinec a fungoval v této podobě až do 30. let 20. století, kdy vznikly Masarykovy sociální ústavy v domě Na Vršku (čp. 60/III). Skutečně moderní nemocnici získala Sušice zásluhou okresu až na samém sklonku 19. století. V roce 1898 byla na okraji města dostavena a slavnostně otevřena C. k. veřejná okresní nemocnice Františka Josefa I. Její součástí byla kuchyně, rozsáhlá zahrada, vlastní gravitační vodovod, umrlčí komora, kaple a dodatečně vznikl ještě infekční pavilón. Primářem (tehdy ještě formou monoprimariátu) se stal MUDr. Jiří Skála. Tato nemocnice měla 62 lůžek (infekční pavilon 10 lůžek), ale podle potřeby a situace se tento počet mohl navyšovat až na 116. Dodatečně byly ještě postaveny dva operační sály a nemocnice částečně dovybavena. Zvyšující se zdravotnické nároky stály potom i za dalšími adaptacemi objektu. Z infekčního pavilonu bylo v roce 1954 vybudováno ženské oddělení s porodnicí o 23 lůžkách. Později, v roce 1981, byla v této budově zřízena onkologie s 28 lůžky a odbornou ambulancí. Interní oddělení fungovalo v samostatné budově Na Vršku od roku 1945 do roku 1972. V pravém křídle této budovy bylo umístěno v roce 1950 i dětské oddělení, které zde působilo do roku 1964. Pro celý tento objekt bylo zřízeno také radiodiagnostické oddělení.

Původní nemocnice
Historická budova

V této době byla sušická nemocnice začleněna jako Nemocnice s poliklinikou Sušice do Okresního ústavu národního zdraví v Klatovech. V roce 1975 byl dán do provozu nový moderní pavilon chirurgického oddělení se 70 lůžky a dalším rentgenologickým pracovištěm, který se později stal základem budovy současného nemocničního monobloku. Rekonstrukce monobloku byla dokončena 23. 5. 2002. Tím konečně došlo k naplnění záměru soustředit veškerá nemocniční pracoviště na jedno místo.

Nový pavilon
Nový C pavilon
Moderní budova