Protiepidemická opatření při poskytování ambulantní a lůžkové péče v naší nemocnici

Vzhledem k tomu, že se vyskytly názory veřejnosti, že proticovidová opatření v naší nemocnici jsou nedostačující, rádi bychom veřejnosti a našim pacientům poskytli upřesňující informace k nastavení protiepidemických opatření při poskytování ambulantní a lůžkové péče v našem zařízení.
Veškerá realizovaná opatření vycházejí z instrukcí Ministerstva zdravotnictví ČR a byla konzultována se špičkovými zdravotnickými pracovišti. Je věnováno nemalé úsilí zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a pacientů, a především tomu, abychom zabránili šíření covidové nákazy. Byly vytvořeny a nastaveny vnitřní postupy práce, a také zavedena následující opatření, která se pravidelně upravují dle aktuální covidové situace a na základě doporučení MZ ČR.
• U hlavního vchodu je přítomen zaměstnanec nemocnice, který je vybaven odpovídajícími ochrannými prostředky. Vždy je zkontrolována u všech vstupujících ochrana nosu a úst. Také je změřena teplota a musí být použita před vstupem dezinfekce rukou. Samozřejmostí je dodržování dostatečných rozestupů.
• Kde to druh zdravotní péče umožňuje (ambulance, odběrová místnost), upřednostňuje se využívání objednávkového systému po telefonu s možností objednání na konkrétní čas, aby nedocházelo k hromadění pacientů v čekárně.
• V čekárnách nejsou umístěny společné předměty (časopisy, hračky, letáky), ale v každé čekárně naleznete dezinfekci na ruce s virucidním (zneškodňujícím viry) účinkem pro pacienty.
• Pravidelně se větrají ordinace a čekárny. Během dne je prováděna opakovaně dezinfekce rizikových povrchů (kliky, židle, madla,…) a úklid čekáren.
• Zaměstnancům nemocnice jsou zajištěny potřebné ochranné prostředky (chirurgické roušky; respirátory FFP2, FFP2/N95, FFP3; obličejové štíty; brýle; ochranné pláště; rukavice; čepice) a dostatek dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem.
• Jsou stanoveny přesné pracovní postupy: péče o pacienty, bezpečné manipulace s ochrannými prostředky, likvidace ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu, sterilizace/dezinfekce /dekontaminace (ochranné prostředky, diagnostické a měřicí přístroje, nemocniční prádlo, úklid, …). Zaměstnanci jsou s těmito postupy seznámeni.
• Prostory nemocnice jsou rozděleny na zóny dle rizika výskytu nákazy – obvyklé podmínky (non – Covid zóna), krizové podmínky (Covid zóna), krizové podmínky (Covid zóna) s rizikem vzniku aerosolu. Stejným způsobem jsou rozděleny a označeny všechny výtahy v nemocnici.
Ochranné prostředky a postupy jsou používány dle typu zóny.
• Covidová lůžka mohou být vytvořena 2 způsoby - jako celé Covidové oddělení nebo vymezením Covidové a non Covidové zóny na stanici lůžkové péče.
V naší nemocnici je nyní situace vyřešena rozdělením oddělení lůžkové interny na Covid zónu a non-Covid zónu.
Vchod do Covidové zóny je řádně označen výstražnou tabulí (Stop Covid) a opatřen bariérami proti šíření. Oddělení zón je zajištěno dvojitým vstupním filtrem (dvojitá omyvatelná igelitová plenta) s UV-C germicidním zářičem, použitá je také dezinfekční rohožka.
Před vstupem do infekčního prostoru zaměstnanci vstoupí do filtru, kde se obléknou do ochranných pomůcek. Druhou částí filtru vstupují již v ochranných oblecích. V covidové zóně je několikrát denně prováděn úklid, dezinfekce podlah a povrchů, a také je dezinfikován celkový prostor místností a vstupního filtru UV - C germicidním zářičem, který likviduje různé typy bakterií a virů.
V covidové zóně pracuje pouze personál, který nechodí na jiná oddělení. Veškerý materiál je dekontaminován dle stanovených pravidel. Transport pacientů se provádí také dle přísných bezpečnostních postupů.
Protiepidemická opatření, která jsme učinili a nastavili, slouží k tomu, abychom zvýšili bezpečnost všech návštěvníků nemocnice, pacientů, personálu a zamezili šíření covidové nákazy. Usilujeme o to, aby vše bylo zajištěno co nejkvalitněji. Dne 19. 1. 2021 proběhla v naší nemocnici kontrola Krajské hygienické stanice, která detailně prostudovala příslušnou dokumentaci, provedla kontrolu veškerých opatření, která jsou zavedena. Na místě nebyla nařízena jakákoliv další opatření.